.........
ระบบการศึกษา

..........จัดการศึกษาระดับปริญญาโทในระบบ Block Course Modular System ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยนานาประเทศทั่วโลก โดยจัดเรียนทีละวิชา กล่าวคือ เมื่อเรียนจบวิชาแรก
จึงเริ่มเรียนวิชาที่ 2 ที่ 3 จนเสร็จสิ้นหลักสูตร ส่งผลให้นักศึกษาสามารถทำความเข้าใจลงลึกในแต่ละวิชาและได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลหรือสับสนจากการที่ต้องศึกษาหลายวิชาในคราวเดียว

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาเปิดสอน 2 หลักสูตร

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
- Master of Business Administration (M.B.A.)
กลุ่มวิชาการจัดการองค์การ
กลุ่มวิชาการตลาด
กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มวิชาการบริหารการผลิตและบริการ
กลุ่มวิชาการบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (น.ม.)

- Master of Laws (Business Law) / LL.M. (Business Law)
สาขากฎหมายธุรกิจ

วันและเวลา
จัดการเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 09.00 - 17.00 น.

ระยะเวลาการศึกษา
รวมระยะเวลาเรียน อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (ประมาณ 1 ปี และ 8 เดือน) แต่ไม่เกิน 5 ปี

ภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม - มกราคม
ภาคเรียนที่ 3 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

บริการที่ได้รับระหว่างเรียน (โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากค่าลงทะเบียนเรียน)
..........- ตำราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเอกสารประกอบการเรียน
..........- บริการ Internet พร้อมสมาชิก Internet ของมหาวิทยาลัยตลอดชีพ
..........- ห้องสมุดเฉพาะบัณฑิตวิทยาลัย
..........- เสื้อสูท และกระเป๋าเอกสาร
..........- เครื่องดื่ม
..........- ประกันอุบัติเหตุ และตรวจสุขภาพปีละครั้ง

การฝึกอบรม
การจัดฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำและการวางตัวในการเข้าสังคม ดังนี้
..........- การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership)
..........- การพูดในที่สาธารณะ (Public Communication)
..........- การพัฒนาการกีฬาเพื่อการเข้าสังคม เช่น การฝึกอบรมกอล์ฟ
..........- การส่งเสริมการแสดงออกอย่างเหมาะสม เช่น การฝึกเต้นรำลีลาศ
..........- การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร (English for Executive)
..........- การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนี้ การฝึกอบรมต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นบริการที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาปริญญาโททุกหลักสูตร โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

   
 

........
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

(Master of Business Administration Program : M.B.A.)

1. ปรัชญา

..........มหาวิทยาลัยศรีปทุมมุ่งจะสร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพที่มีความรู้ที่ทันสมัย และมีความสามารถที่จะ ปรับตัวและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จึงวางหลักสูตรนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ทางด้านการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ต้องการจะพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเป็น การเพิ่มพูนคุณวุฒิ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาเอง สังคมและประเทศชาต ิ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่โดยเน้นความ เชี่ยวชาญในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหาและตัดสินใจที่
.....ถูกต้อง อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารกิจการในภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจตลอดจน หน่วยงานราชการต่างๆ
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการนำเอาหลักวิชาการทางบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงาน โดยถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณ
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าในด้านการบริหารธุรกิจโดยเน้นในด้านการวิจัย และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจของไทย
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยในด้านบริหารธุรกิจ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจของสังคมและเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการให้บริการกับสังคมและเปิดโอกาสให้เกิดความ
.... เท่าเทียมกันในการได้รับการศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนบริหารธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษา
5. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และแผนการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา


รายวิชาจำนวน 42 หน่วยกิต
..........วิชาบังคับ (30 หน่วยกิต)
.........- องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การจัดการการดำเนินงานและการผลิต [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- เศรษฐศาสตร์การจัดการ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การวิเคราะห์เชิงปริมาณ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การจัดการการตลาด [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การจัดการการเงิน [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การบัญชีเพื่อการจัดการ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การจัดการเชิงกลยุทธ์ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]

..........วิชาเสริมพื้นฐาน (เฉพาะผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในวิชาเหล่านี้มาก่อน)
.........
- หลักสถิติและคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ทางธุรกิจ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........
- การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........
- หลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........
- ภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (Intensive English) [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........
- การบัญชีการเงิน [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]

..........หมวดวิชาเลือก
.........
กลุ่มวิชาการจัดการองค์การ
.........- ทฤษฎีองค์การและการออกแบบองค์การ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การจัดการแรงงานสัมพันธ์ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การพัฒนาการบริหาร [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การฝึกอบรมและการพัฒนา [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การจัดการสมัยใหม่ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายธุรกิจ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การจัดการธุรกิจขนาดย่อม [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- สัมนาการจัดการองค์การ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- จริยธรรมทางธุรกิจ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]

.........
กลุ่มวิชาการตลาด
.........- การตลาดทางตรง [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การวิจัยตลาด [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- พฤติกรรมผู้บริโภค [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การบริหารการส่งเสริมการตลาด [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การตลาดระหว่างประเทศ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การจัดการลูกค้าเชิงสัมพันธภาพ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- สัมนาการตลาด [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- จริยธรรมทางธุรกิจ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]

.........กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
.........- การวางแผนกำลังคนและการสรรหาบุคลากร [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการธำรงรักษา [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การประเมินผละการปฏิบัติงานและจัดการผลตอบแทน [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายธุรกิจและแรงงาน [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- สัมนาการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]


.........
กลุ่มวิชาการบริหารการผลิตและบริการ
.........- การจัดการงานปฏิบัติการในธุรกิจบริการ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและเพิ่มผลผลิต [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การบำรุงรักษาทวีที่ทุกคนมีส่วนร่วม [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การออกแบบและพัฒนาผลิตภัฒฑ์เพื่อการแข่งขัน [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การจัดการเทคโนโลยี [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- สัมนาการบริหารการผลิต และบริการ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]

.........กลุ่มวิชาการบริหารการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
.........- การบริหารลอจิสติกส์ และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- โครงข่ายการกระจายสินค้าและพลาธิการ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การจัดการพัสดุคงคลังและการจัดซื้อ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การจัดการอุปสงค์สำหรับโซ่อุปทาน [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- ระบบการจัดการคลังสินค้า [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- การจัดการโซ่อุปทานระหว่างประเทศ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- สัมมนาการจัดการโซ่อุปทาน [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา] .........

   
   
  .........
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (น.ม.)
Master of Laws Program in Business Laws( LL.M.)


1. ปรัชญา

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางนิติศาสตร์ให้มีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
และมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านกฎหมายตามปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม”

2. หลักการและเหตุผล

..........ปัจจุบันวิชาการด้านนิติศาสตร์ได้เติบโตและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หลักสูตรในคณะนิติศาสตร์ก็ได้มีการพัฒนาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนั้น
และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานด้านกฎหมายธุรกิจในปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ได้ให้ความสำคัญในด้านการผลิตบัณฑิตด้านนิติศาสตร์
และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในและภายนอกประเทศและปัจจุบันหน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีความต้องการผู้สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ในระดับ
สูงขึ้นไปอีก ดังนั้น คณะนิติศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญในการที่จะมุ่งผลิตบัณฑิตด้านนิติศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาวิชากฎหมายธุรกิจเพื่อรับใช้สังคม

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

..........วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งผลิตบุคลากรให้กับหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนเป็นหลัก
โดยเน้นในสาขาวิชาชีพด้านกฎหมายธุรกิจซึ่งหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจภาคเอกชนมีความต้องการสูง และแบ่งเบาภาระของรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในทางนิติศาสตร์โดยเฉพาะด้านกฎหมายธุรกิจสมัยใหม่โดยเน้นทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้อง
.....อันเป็นการเตรียมบุคคลให้มีความพร้อมในการด้านกฎหมายธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อสำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในอนาคต
2. เพื่อให้ผู้มีความรู้ ความสามารถเป็นนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายธุรกิจได้นำวิชาการทางด้านกฎหมายธุรกิจไปใช้อย่างเหมาะสม
.....เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศโดยเฉพาะเป็นการเสริมสร้างความพร้อมของบุคลากรในด้านกฎหมายธุรกิจ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และมีประสบการณ์ ในด้านกฎหมายธุรกิจ
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าในด้านกฎหมายธุรกิจ และเพื่อเป็นการให้บริการแก่สังคม โดยเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมกันในการได้รับการศึกษา
.....รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนกฎหมายด้านกฎหมายธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษา
6. เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามแนวนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) เรียนวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
แผน ข ทำสารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) เรียนวิชาเลือก 12 หน่วยกิต

..........
หมวดวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร์
.........- ทฤษฎีกฎหมายเอกชน [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- ทฤษฎีกฎหมายมหาชน [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]

..........
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
.........- ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- ระเบียบวิธีวิจัยกฎหมาย [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]

..........
หมวดวิชาบังคับ
.........- สัมนาในกฎหมายธุรกิจ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]

..........
หมวดวิชาเลือก
.........- นิติปรัชญา [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายแรงงานชั้นสูง [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายทะเล [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายพานิชย์นาวี [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายเศรษฐกิจ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายอาญาชั้นสูง [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายเกี่ยวกับพานิชย์และอิเล็กทรอนิกส์ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายธุรกิจ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการบัญชี [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- สัมนากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายพานิชย์เปรียบเทียบ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายประกันภัยชั้นสูง [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
.........- กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]
        .- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง [คลิกเพื่อดูคำอธิบายรายวิชา]

 
<< Back
   
 
สถานที่ติดต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ชั้น 6 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
79 ถนนบางนา-ตราด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 0-3874-3690-9 สายตรง 0-3874-3702 โทรสาร 0-3874-3702
http://www.east.spu.ac.th E-mail : graduate@east.spu.ac.th
(วันทำการ พุธ-อาทิตย์)

..