รหัสวิชา LAW420
ชื่อวิชา วิชาว่าความและศาลจำลอง
จำนวนหน่วยกิต 2(2-0)

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
       ศึกษาปัญหาในการดำเนินคดีทั้งที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติและอุทธรณ์ เพื่อส่งเสริมความรู้ของกระบวนการต่างๆในการดำเนินคดี และความชำนาญส่วนบุคคลในการเลือกขั้นตอน
ในการปฏิบัติการในศาลทั้งก่อนและระหว่างพิจารณาคดี

วิชาบังคับก่อน (Prereguisite)
  ไม่มี

วัตถุประสงค์ของวิชา
  1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในหลักกฎหมาย ผลของกฎหมาย วิธีการปฏิบัติด้านกฎหมายว่าความ และให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ หรือเป็นการประกอบอาชีพด้านกฎหมายต่อไป
  2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการวิธีพิจารณาคดีเกี่ยวกับคดีแพ่งและคดีอาญาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์ ฎีกา ทั้งก่อนและระหว่างพิจารณาคดี
  3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเชี่ยวชาญในภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับศาลจำลองเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพทนายความต่อไป

หัวข้อการเรียนรู้
  1. ประวัติความเป็นมาของทนายความ
  2. การควบคุมวิชาชีพทนายความ
  3. พระราชบัญญัติทนายความ
  4. การเป็นที่ปรึกษากฎหมายและการรับว่าความ
  5. การทำนิติกรรมสัญญาและการบอกกล่าวทวงถาม
  6. พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและเขตอำนาจศาล
  7. การใช้สิทธิทางศาล
  8. การสอบข้อเท็จจริงและการวางรูปคดี
  9. การเรียบเรียงคำคู่ความ
  10.การเรียบเรียงคำฟ้องในคดีแพ่ง
  11.การเรียบเรียงคำฟ้องในคดีอาญา
  12.การทำคำร้อง คำแถลง และคำขอต่างๆในกระบวนการพิจารณา
  13.การซักถามพยาน
  14.การทำคำแถลงการณ์
  15.การอุทธรณ์ การฎีกา

กิจกรรมประกอบการเรียนรู้
  1. บรรยาย / อภิปราย
  2. ทำรายงานและแสดงความคิดเห็น
  3.ฝึกปฏิบัติศาลจำลองโดยตั้งรูปคดีให้เหมือนของจริงโดยแบ่งกลุ่มเพื่อทดสอบทักษะ

การประเมินการเรียนรู้
  1. สอบปลายภาค 100%
 
รวม
100%