หมวดวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน
BCS 331
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  (Management Information Systems) 3(3-0)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
บทบาทของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์อันมีต่อองค์การ ทฤษฎีต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศ การจัดองค์การ และการตัดสินใจ และกระบวนงานของการออกแบบ การพัฒนา การสร้างการจัดการ และการควบคุมระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิผล
วิชาบังคับ : BCS 110
BUS 210 ธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business) 3(3-0)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษาถึงลักษณะขอบเขตและความสำคัญของธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม ประเภทธุรกิจและการตัดสินใจเลือกประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ หน้าที่หลักของธุรกิจในด้านการบัญชี การเงิน การผลิต การตลาด และการจัดการ การภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ภาษีการค้าและอากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ตลอดจนภาษีเงินได้
CMM 231 มัลติมีเดียกับการนำเสนอ (Digital Multimedia Presentation) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานและเทคนิคการผลิตงาน Multimedia โดยการใช้โปรแกรมประยุกต์ ศึกษากระบวนการออกแบบงานสร้างสรรค์ที่มีการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ มาสร้างงาน ทั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจการทำงาน และการผลิตงาน Multimedia เบื้องต้น เพื่อนำไปใช้นำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
CMM 404 การตลาดแบบผสมผสานเพื่อการสื่อสาร (Integrated Marketing Communication) 3(3-0)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษาถึงระบบการสื่อสาร การตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ศึกษาถึงระบบการตลาดแบบผสมผสาน โดยมีการใช้เครื่องมือทางการตลาดต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ตลอดจนศึกษาถึงกลยุทธ์การวางแผนเพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจถึงระบบการตลาดสมัยใหม่อย่างลึกซึ้ง
ENG 200 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ (English Phonology) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษาเสียงและระบบเสียงของภาษาอังกฤษอย่างละเอียดในแง่ของพยัญชนะ สระ การลงเสียงหนักเบา จังหวะเสียง และทำนองเสียง ฝึกการฟัง ออกเสียงและวิเคราะห์เสียงภาษาอังกฤษโดยเน้นเสียงที่เป็นปัญหาสำหรับนักเรียนไทย รวมทั้งฝึกการถ่ายทอดเสียงภาษาอังกฤษเป็นสัญลักษณ์
ENG 201 ทักษะการฟังและการพูด (Listen – Speaking Skills) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ฝึกการฟังเพื่อจับใจความสำคัญ และรายละเอียดที่สำคัญ จากข้อความที่ได้ฟัง ทั้งที่เป็นประโยคบทความสั้น ๆ และบทความสนทนาทั้งเรื่องทั่วไปและธุรกิจ พร้อมทั้งฝึกพูดในสิ่งที่ได้ฟังมา
วิชาบังคับ : ENG 200
ENG 202 ทักษะการอ่าน (Reading Skills)
3(3-0)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ฝึกวิธีการอ่านที่ถูกต้อง ทั้งการกำหนดสายตาในการอ่าน ฝึกการอ่านข้อความหลาย ๆ ประเภท ทั้งในด้านวิชาการ และทั่วไป เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน และสร้างทัศนคติ และอุปนิสัยที่ดีในการอ่าน เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการอ่านมากยิ่งขึ้น
วิชาบังคับ : ENG 122
ENG 203 หลักการแปล (Principles of Translation) 3(3-0)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษาหลักและกลวิธีในการแปล เน้นฝึกฝนการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นอังกฤษ เปรียบเทียบฉบับแปลสำนวนต่าง ๆ และสำนวนในทั้งสองภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
วิชาบังคับ : ENG 122
ENG 204 การเขียนเบื้องต้น (Introduction to Writing) 3(3-0)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียน และปัญหาในการเขียนภาษาอังกฤษของคนไทยตลอดจนแนวทางแก้ไขการเขียน ให้ข้อมูลส่วนตัว และการเขียนใบสมัครเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ
วิชาบังคับ : ENG 122
ENG 205 ภาษาอังกฤษ 3 (English III) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา

โครงสร้างของเนื้อหาวิชา เน้นเกี่ยวกับ การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยประกอบด้วยการสื่อสารแบบต่าง ๆ ของวงการธุรกิจ การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและหลักที่ใช้ เพื่อให้การใช้นั้นถูกต้องในสถานการณ์ที่ต่างกัน
วิชาบังคับ : ENG 122

ENG 206 ภาษาอังกฤษ 4 (English IV) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
การพัฒนาทักษะ ในการเขียนสำนวนที่ถูกต้องของภาษาอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยเน้นทางด้านธุรกิจและชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับธุรกิจ อีกทั้งศึกษาความหมายที่ลึกซึ้ง สามารถติดต่องานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ
วิชาบังคับ : ENG 205
ENG 272 วาทการ (Speech Communication) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
แนะนำภาพรวมของขบวนการสื่อสารและฝึกการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพระดับพื้นฐานรายบุคคล ฝึกการพูดในที่สาธารณชนและในชั้นเรียน เน้นการแสดงความคิดเห็นในเหตุการณ์ปัจจุบันและฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันได้
วิชาบังคับ : ENG 201
SVI 202 ศิลปะการติดต่อ (Communication Arts) 3(3-0)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
หลักการและเทคนิค เพื่อประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องมารยาท บุคลิกภาพ ความสำคัญและอิทธิพลของภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศิลปะในการติดต่อ เจรจาในสังคมและวงการธุรกิจในโอกาสต่าง ๆ
HUM 400 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional Ethics) 1(1-0)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษากรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจ นำกรณีศึกษามาวิเคราะห์ สัมมนา และสรุปในลักษณะกึ่งปัจฉิมนิเทศ เพื่อเน้นให้ตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมธุรกิจ
วิชาบังคับ : HUM 104
LAW 216
กฎหมายธุรกิจ (Business Law)
3(3-0)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษากฎหมายต่าง ๆ ที่วางระเบียบ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่สำคัญ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งอำนาจหน้าที่ การดำเนินการและเลิกกิจการธุรกิจ กฎหมาย เอกเทศสัญญาที่สำคัญ
BUS 227 การจัดการ (Management) 3(3-0)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษาถึงหลักในการบริหารและหน้าที่สำคัญทางการบริหาร การวางแผน การจัดองค์การ การอำนวยการ การประสานงาน การจูงใจ การตัดสินใจ การควบคุม รวมทั้งกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีสมัยใหม่
MKT 210 หลักการตลาด (Principles of Marketing) 3(3-0)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษาถึงแนวความคิดทางการตลาด ความหมายขอบเขต ความสำคัญ หน้าที่ของตลาด สถาบันทางการตลาด ส่วนผสมของการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผู้บริโภค การวิเคราะห์และการเลือกตลาดเป้าหมาย สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด การตลาดการเกษตร และการอุตสาหกรรมและการตลาดระหว่างประเทศ
กลุ่มวิชาเอก
ENG 321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน (English for Communication Arts) 3(3-0)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษาหลักและการใช้ภาษา โครงสร้าง ของประโยคในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าวสารต่าง ๆ ฝึกการเขียนข้อความสั้น ๆ และการเขียนเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน โดยเน้นความถูกต้องในการใช้สำนวนโวหาร ที่เกี่ยวกับภาษาสื่อมวลชน
วิชาบังคับ : ENG 122
ENG 344 การอ่านและเขียนเชิงวิจารณ์ (Critical Reading and Writing) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ฝึกปฏิบัติกลวิธีการสื่อสารทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการสื่อสารศึกษางานอ่านและเขียนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เน้นการอ่านเชิงธุรกิจ การประเมินผล และวิจารณ์ชิ้นงานและวิธีการที่ใช้เน้นการเขียนเชิงวิจารณ์ ในหัวข้อธุรกิจนานาชาติในยุคปัจจุบัน ภาษาธุรกิจและคำศัพท์เชิงธุรกิจ
วิชาบังคับ : ENG 202 และ ENG 204
ENG 402 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English Communication) 3(3-0)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ฝึกให้มีประสบการณ์ในการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจประเภทต่าง ๆ หลักการและวิธีเขียนบันทึกข้อความที่ใช้ในวงการธุรกิจทั่วไป รวมถึงโทรพิมพ์และโทรสาร รวมทั้งผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Words Processing ต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทำเอกสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้จะรวมทั้งการสร้างสรรค์งานเอกสารให้เหมาะสมกับประเภทของงาน เช่น การเลือกใช้ตัวอักษร การใช้สีสันของตัวอักษร การจัดวางหน้าของงานเอกสารให้เป็นระเบียบและสวยงาม เป็นต้น
วิชาบังคับ : ENG 204
ENG 412 การเขียนเพื่ออาชีพและธุรกิจ (Professional and Business Writing) 3(3-0)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ฝึกการเขียนเชิงธุรกิจ การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ งานวิจัย รายงานประจำปี และการเขียนโครงการต่าง ๆ
วิชาบังคับ : ENG 204
ENG 413 การฟังและการพูดในระดับสูง (Advanced Listening and Speaking I) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษาบทสนทนาที่ใช้ในหัวข้อและชื่อเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน รวมทั้งบทสนทนาที่ใช้ในวงการธุรกิจ สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจในระดับสูงขึ้นได้
วิชาบังคับ : ENG 201
ENG 414 การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentations) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
การฝึกปฏิบัติการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดการฝึกฝนด้วยการนำเสนอทุกขั้นตอน ตลอดจนดูลักษณะตัวอย่างทั้งที่ดีและไม่เหมาะสม เพื่อจะได้นำไปวิเคราะห์ และอภิปรายและเกิดการปฏิบัติจริง
วิชาบังคับ : ENG 272
ENG 422 การอ่านเอกสารทางธุรกิจ (Business Reading ) 3(3-0)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษาหนังสือหรือเอกสารทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับข่าว ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในวงการธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วิชาบังคับ : ENG 202
ENG 425 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English Translation) 3(3-0)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
แปลข้อความทางธุรกิจทั้งจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น โดยเลือกเอกสารตามความสนใจของผู้เรียน เน้นความสมบูรณ์ของรูปประโยคในการสื่อความหมายและความถูกต้องของภาษา
วิชาบังคับ : ENG 203
ENG 426 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Seminar in the Use of Business English) 3(3-0)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษาปัญหาต่าง ๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ในเรื่องของการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล โดยนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติมาอภิปรายและสรุปแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
วิชาบังคับ : ฝึกปฏิบัติงานมาแล้วอย่างน้อย 300 ชั่วโมง
ENG 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ (English for Business Negotiation) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการใช้ศัพท์ สำนวนเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ การตัดสินใจหลาย ๆ วิธีซึ่งใช้ในสังคมปัจจุบัน เน้นธรรมชาติและหน้าที่ของการสื่อสารทางธุรกิจ วิธีการโต้แย้งและการตัดสินใจเป็นกลุ่ม ครอบคลุมถึงวิธีและกลยุทธในการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
วิชาบังคับ : ต้องเป็นนักศึกษาปีสุดท้าย
ENG 432 การฝึกปฏิบัติงาน 1 (Practicum 1) 1(0-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ฝึกปฏิบัติในองค์กรหรือหน่วยงาน โดยจะต้องฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน หรือเขียนด้านภาษาอังกฤษ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง ต้องเป็นนักศึกษาปีที่ 3 หรือ 4 โดยสามารถเก็บสะสมชั่วโมงฝึกงานได้
คิดเกรดเป็นผ่าน (S = Satisfactory) และไม่ผ่าน (U = Unsatisfactory)
ENG 433 การฝึกปฏิบัติงาน 2 (Practicum 2) 2(0-4)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ฝึกปฏิบัติในองค์กรหรือหน่วยงาน โดยจะต้องฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน หรือเขียนด้านภาษาอังกฤษ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ต้องเป็นนักศึกษาปีที่ 3 หรือ 4 โดยสามารถเก็บสะสมชั่วโมงฝึกงานได้
คิดเกรดเป็นผ่าน (S = Satisfactory) และไม่ผ่าน (U = Unsatisfactory)
ENG 499 สหกิจศึกษา ( Co- operative Education )

3(0-6)

คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
การฝึกงานวิชาชีพของนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการต่างๆโดยความร่วมมือของสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการคัดเลือกนักศึกษาออกไปประกอบการจริง ณ สถานประกอบการนั้นๆ ทำให้นักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง และทำให้สถาบันศึกษามีระบบการพัฒนานักศึกษาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องเพื่อให้บัณฑิตมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นกลไกที่มีระบบเชื่อถือได้ โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าว จะต้องเรียนวิชาเอกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต เมื่อนักศึกษาได้ผ่านระบบการคัดเลือกจากสถานประกอบการแล้ว นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเช่นเดียวกับ การเป็นพนักงานของสถานประกอบการนั้น โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 16 สัปดาห์ ( ภาคการศึกษาปกติ ) การประเมินผลจะประเมินร่วมกันระหว่างพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถานประกอบการ ให้เป็นที่ปรึกษาในการฝึกงาน อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารวิชาการของคณะ ผลการประเมิน S ( Satisfactory ) ถือว่าสอบ หรือ U ( Unsatisfactory ) ถือว่าสอบไม่ผ่าน
กลุ่มวิชาโท
ภาษาญี่ปุ่น
JPN 331 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese I) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษาในระดับขั้นต้น โดยใช้ผ่านการฝึกทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน เขียนให้เชื่อมโยงประสานกันทั้งนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่ความสามารถในการศึกษาขั้นต่อไป
JPN 332 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese II) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษาโครงสร้างและศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในชีวิตประจำตัวอย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้น เพื่อความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนอย่างถูกต้อง
วิชาบังคับก่อน : JPN 331
JPN 333 ภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese III) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
โครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น เน้นการพัฒนาทักษะทางภาษา ประกอบด้วยการสื่อสารแบบต่าง ๆ และการฝึกใช้อย่างถูกต้อง
วิชาบังคับก่อน : JPN 332
JPN 334 ภาษาญี่ปุ่น 4 (Japanese IV) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
การใช้ภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้องในโอกาสต่าง ๆ ศึกษาความหมายที่ลึกซึ้ง สามารถติดต่องานได้
วิชาบังคับก่อน : JPN 333
JPN 434 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาทางธุรกิจ (Japanese for Business Communication) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนสำนวนที่ใช้ในการสื่อสารทั่วไปและธุรกิจ
วิชาบังคับก่อน : JPN 334
ภาษาจีน
CHN 331 ภาษาจีน 1 (Chinese I) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการสื่อสารในยุคปัจจุบัน วิชาภาษาจีนขั้นพื้นเป็นการเรียนรู้ด้านสัทอักษรภาษาจีน ขีดลำดับการเขียน การสนทนาภาษาจีน เพื่อมุ่งสู่ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่สูงขึ้น
CHN 332 ภาษาจีน 2 (Chinese II) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษาต่อจากพื้นฐานภาษาจีน 1 เสริมสร้างความชำนาญในการฟัง พูด อ่าน และเขียนให้มากขึ้น โดยศึกษาประโยคที่มีไวยากรณ์ซับซ้อนขึ้น เรียนไวยากรณ์พื้นฐานตลอดจนบทสนทนาเบื้องต้น
วิชาบังคับก่อน : CHN 331
CHN 333 ภาษาจีน 3 (Chinese III) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษาต่อจากพื้นฐานภาษาจีน 2 โดยศึกษาไวยากรณ์ในระดับสูงขึ้น เพิ่มจำนวนคำศัพท์เพื่อสามารถเข้าใจเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนพัฒนาทักษะทั้ง 4 อย่างต่อเนื่อง
วิชาบังคับก่อน : CHN 332
CHN 334 ภาษาจีน 4 (Chinese IV) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
โดยศึกษาต่อจากภาษาจีน 3 โดยศึกษาไวยากรณ์ระดับสูงขึ้น เพิ่มจำนวนคำศัพท์ เพื่อสามารถเข้าใจเรื่องที่อ่าน เขียน และพูดได้อย่างถูกต้อง ฝึกความสามารถในการเขียนอักษรจีนในระดับที่สามารถเขียนสื่อสารได้ในระดับใช้งานพร้อมที่จะเรียนภาษาจีนชั้นกลางต่อไป
วิชาบังคับก่อน : CHN 333
CHN 434 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Chinese for Business Communication) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาจีนโดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนสำนวนที่ใช้ในธุรกิจการบิน
วิชาบังคับก่อน : CHN 334
CHN 435 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาทั่วไป (Chinese Conversation) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาจีนโดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนสำนวนที่ใช้ในงานสื่อสารประจำวันและทั่วไป
วิชาบังคับก่อน : CHN 334
ภาษาอังกฤษ
ENG 200 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ (English Phonology) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษาเสียงและระบบเสียงของภาษาอังกฤษอย่างละเอียดในแง่ของพยัญชนะ สระ การลงเสียงหนักเบา จังหวะเสียง และทำนองเสียง ฝึกการฟัง ออกเสียงและวิเคราะห์เสียงภาษาอังกฤษโดยเน้นเสียงที่เป็นปัญหาสำหรับนักเรียนไทย รวมทั้งฝึกการถ่ายทอดเสียงภาษาอังกฤษเป็นสัญลักษณ์
ENG 201 ทักษะการฟังและการพูด (Listen – Speaking Skills) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ฝึกการฟังเพื่อจับใจความสำคัญ และรายละเอียดที่สำคัญ จากข้อความที่ได้ฟัง ทั้งที่เป็นประโยคบทความสั้น ๆ และบทความสนทนาทั้งเรื่องทั่วไปและธุรกิจ พร้อมทั้งฝึกพูดในสิ่งที่ได้ฟังมา
วิชาบังคับ : ENG 200
ENG 272 วาทการ (Speech Communication) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
แนะนำภาพรวมของขบวนการสื่อสารและฝึกการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพระดับพื้นฐานรายบุคคล ฝึกการพูดในที่สาธารณชนและในชั้นเรียน เน้นการแสดงความคิดเห็นในเหตุการณ์ปัจจุบันและฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันได้
วิชาบังคับ : ENG 201
ENG 321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน (English for Communication Arts) 3(3-0)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษาหลักและการใช้ภาษา โครงสร้าง ของประโยคในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าวสารต่าง ๆ ฝึกการเขียนข้อความสั้น ๆ และการเขียนเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน โดยเน้นความถูกต้องในการใช้สำนวนโวหาร ที่เกี่ยวกับภาษาสื่อมวลชน
วิชาบังคับ : ENG 122
ENG 413 การฟังและการพูดในระดับสูง (Advanced Listening and Speaking I) 3(2-2)
คำอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา
ศึกษาบทสนทนาที่ใช้ในหัวข้อและชื่อเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน รวมทั้งบทสนทนาที่ใช้ในวงการธุรกิจ สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจในระดับสูงขึ้นได้
วิชาบังคับ : ENG 201